Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Sandra Smienk, handelend onder de naam Sandra Smienk fotografie en/of De Geboortefotograaf Flevoland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85044296.

Bij het aangaan van een samenwerking met Sandra Smienk fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens onderneming: 

Sandra Smienk fotografie
Tevens handelend onder de naam: De Geboortefotograaf Flevoland

Fotograaf: Sandra Smienk
Website: 
www.sandrasmienkfotografie.nl
Telefoon : 06-27284732
Email: sandrasmienk@hotmail.com
KVK nummer:
85044296

Offertes 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn het vooraf overeengekomen aantal foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat de offerte is betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende shoot/reportage definitief gereserveerd.

 Wijzigingen in de offerte 

Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Sandra Smienk fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen. 

Locaties 

Voor fotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Sandra Smienk fotografie zal uiteraard graag mee denken en kan adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. 

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Deze kosten worden nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden, in rekening gebracht. Foto’s zullen pas worden aangeleverd, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

 Levering fotomateriaal 

Voor lifestylefotografie en shoots: De bewerkte foto’s worden met watermerk, binnen twee weken na de shootdatum digitaal via We-Transfer worden afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Uit deze foto’s mag u het overeengekomen aantal foto’s uitkiezen en zullen deze naar u verzonden worden. Dit aantal is ook terug te vinden op uw factuur. De beeldselectie wordt door Sandra Smienk fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Sandra Smienk fotografie bepaald

Voor geboortefotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 3 weken na de geboortedatum afgeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Sandra Smienk fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Sandra Smienk fotografie bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. 

Bij een geboortereportage worden minimaal 100 foto’s geleverd, waarvan een groot gedeelte in zwart/wit-bewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits gebruik wordt gemaakt van naamsvermelding van Sandra Smienk fotografie. Indien naamsvermelding achterwege blijft, ontvangt Sandra Smienk fotografie daar een vergoeding van € 35, – voor. 

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Sandra Smienk fotografie typerende wijze van bewerken. Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard in hoge resolutie in jpg. 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor geboortefotografie: 

Er worden minimaal 100 foto’s geleverd.

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social media pagina(‘s) van Sandra Smienk fotografie (@SandraSmienkfotografie), kortom met de naamsvermelding, er duidelijk bij. 

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding: 

foto: Sandra Smienk fotografie www.sandrasmienkfotografie.nl

@sandrasmienkfotografie

Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

 Algemeen:

Het is niet toegestaan de door Sandra Smienk fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Sandra Smienk fotografie gebruikt te worden. 

Auteursrecht : 

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen.

Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. 

Voor geboortefotografie geldt dat de fotograaf geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatst. Voor geboortefoto’s zal ten alle tijden voor gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en opdrachtgever. 

Klachten:

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Opdracht:

De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.

De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.

De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Mee fotograferen 

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Sandra Smienk fotografie zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf. 

Eigendom Foto’s 

Sandra Smienk fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Bewaren bestanden 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! 

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Album 

Bij lifestylefotografie en shoots: bij de opdracht is geen mini- album inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Bij geboortefotografie: Sandra Smienk fotografie maakt een proefversie van het album bij geboortefotografie op met inhoud en lay-out. Deze lay-out, en de inhoud m.b.t. gekozen foto’s, mogen 3x kosteloos worden gewijzigd. Alleen werk van Sandra Smienk fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Eventuele aanpassingen voor het album, na het ontvangen van de proefversie, dienen binnen 3 maanden na ontvangst door de opdrachtgever te worden aangeleverd bij Sandra Smienk fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de geboortedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen zoals in de offerte zijn genoemd, zijn tot drie maanden na de aanlevering van de geboortereportage geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker/leverancier en daardoor dus ook bij Sandra Smienk fotografie.

Producten 

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij drukker/ leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Sandra Smienk fotografie is daarbij immers afhankelijk van derde partijen (drukker, bezorgdienst, etc.) Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het herroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat. 

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. 

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. 

Indien klant zelf producten besteld met/ van de door Sandra Smienk fotografie aangeleverde foto’s/ usb-stick is Sandra Smienk fotografie niet verantwoordelijk voor dit eindproduct. 

Wijze van betalen 

Na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Wijze van betalen lifestylefotografie en shoots

Betaling vindt plaats na afloop van de fotosessie. Dit kan zowel contant of via een bankoverboeking.

Wijze van betalen Geboortefotografie

Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen, waarbij de derde termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan. 

  • De eerste betaling is een aanbetaling t.w.v. een New-born shoot (€110,-). Na ontvangst van deze betaling is de reservering pas definitief.
  • De tweede betaling, a €340,-, vindt plaats voor 37 weken (voor de stand-by periode ingaat)
  • De derde betaling is het restant en is na de geboorte (maar voor aanlevering van de foto’s)

Technische problemen

Sandra Smienk fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon in het hoogwaardig segment. Sandra Smienk fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. 

Bij technische problemen is Sandra Smienk fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Sandra Smienk fotografie uitgesloten. 

Extra kosten 

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor Sandra Smienk fotografie. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor betaald parkeren zijn bij de prijs inbegrepen. 

Annulering en/of ziekte 

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Sandra Smienk fotografie wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Sandra Smienk fotografie regelt bij geboortefotografie een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter. Sandra Smienk fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

Bij annulering van de fotoshoot langer dan 14 dagen voor de geplande shoot worden geen extra kosten in rekening gebracht en zal de aanbetaling, minus een onkostenvergoeding van 50 euro, worden teruggestort. Dit ter vergoeding van de werkzaamheden die Sandra Smienk fotografie heeft verricht.
Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande shoot zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht maar wordt de aanbetaling niet teruggestort. Dit ter vergoeding van de schade die Sandra Smienk fotografie heeft opgelopen.
In het geval dat Sandra Smienk fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

Geboorte fotografie: Mocht Sandra Smienk fotografie niet aanwezig kunnen zijn buiten haar macht om (snelle bevanlling enz), zal factuur toch voldaan moeten worden. U heeft dan geen recht op teruggaven of kwijtschelding van de gehele factuur.

Onmacht 

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van de fotograaf), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de geboorte geschieden. Sandra Smienk fotografie zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up-fotograaf het bedrag aan Sandra Smienk fotografie, zoals eerder overeengekomen. De back-up-fotograaf en Sandra Smienk fotografie regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Sandra Smienk fotografie niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

Privacy en persoonsgegevens 

Sandra Smienk fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf. 

Indien klant een product bestelt kan Sandra Smienk fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product. 

Geboortefotografie 1.1 Algemeen

Iedere bevalling is anders en Sandra Smienk fotografie fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Sandra Smienk fotografie haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor Sandra Smienk fotografie de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een fresh48-, een newbornshoot. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. 

Geboortefotografie 1.2 Reservering

Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Sandra Smienk fotografie én het betalen van de reserveringskosten. Van het totaalbedrag betreffen €110,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 110,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd. Wanneer er wordt geannuleerd binnen 3 maanden voordat de bevalling plaats zal gaan vinden, zal dit bedrag € 85,- euro bedragen.

De opdrachtgever mag verwachten dat Sandra Smienk fotografie niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

Geboortefotografie 1.3 Betaling

Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen, waarbij de derde termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan. 

  • De eerste betaling is een aanbetaling t.w.v. een New-born shoot (€110,-). Na ontvangst van deze betaling is de reservering pas definitief.
  • De tweede betaling, a €340,-, vindt plaats voor 37 weken (voor de stand-by periode ingaat)
  • De derde betaling is het restant en is na de geboorte (maar voor aanlevering van de foto’s)

Geboortefotografie 1.4 Verzuim

Indien de opdrachtgever verzuimt Sandra Smienk fotografie te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Sandra Smienk fotografie, dus óók een eventuele tweede termijn. 

Geboortefotografie 1.5 Levering

Bij een geboortereportage ontvangt u tenminste 75 foto’s in high-res en een album van 16×20 met harde kaft en 8 spreads, tenzij anders is overeengekomen. 

Disclaimer 

Sandra Smienk fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Sandra Smienk fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Sandra Smienk fotografie.

Aan deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.